Novi Sad, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog #novisad

Novi Sad, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog #novisad
https://goo.gl/maps/Y1S8HU9XiYT2